Consultoria

El servei de consultoria cada vegada el ofereixen més empreses. No obstant això, per a la majoria d'empresaris, especialment per a les PIMES, és una matèria desconeguda, però que cada vegada escolten més en altres empreses i mitjans de comunicació.

        
La consultoria és, en essència, és un servei extern al que recorren les empreses per tal de trobar solucions a un o més dels seus problemes.

CONCEPTE:

      
L'ajuda que presta un expert per resoldre un problema empresarial, basant-se en la seva experiència, habilitat i ofici.

     
La intervenció planificada en una empresa amb l'objectiu d'identificar els problemes existents en la seva organització i d'implantar les mesures que es considerin convenients i adequades per a la seva solució.

      
El servei prestat per una persona o persones independents i qualificades en la identificació i investigació de problemes relacionats amb polítiques, organització, procediments i mètodes; recomanació de mesures apropiades i prestació d'assistència en l'aplicació d'aquestes recomanacions.

El 25 de maig de 2018 va aplicar el nou Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals, d'ara endavant , RGPD. Per tant, és obligatori el compliment dels requeriments i obligacions per al responsable del tractament que aquest inclou, entre les quals destaca, la necessitat d'avaluar l'impacte de les activitats de tractament en la protecció de les dades personals.

L'aplicació del RGPD no s'ha d'entendre com la necessària obligació de realitzar l'avaluació d'impacte
de tots els tractaments que fins a la data es vinguessin realitzant sinó que serà necessari atendre a les especificitats concretes de cada tractament.

La reforma de la regulació de protecció de dades suposa un canvi del model tradicional per afrontar les mesures que garanteixen la protecció de les dades cap a un model més dinàmic, adaptat a la profunda transformació tecnològica que s'està produint en l'àmbit del tractament de l'informació personal i enfocat en la gestió contínua dels riscos potencials associats al tractament.

Addicionalment, el RGPD reforça el principi de responsabilitat proactiva ( "accountability") dels que tracten dades personals, el que requereix que aquests analitzin quines dades tracten, amb quines finalitats ho fan i quin tipus de tractaments duen a terme amb l'objectiu de determinar quines mesures són adequades per a complir amb el que disposa el RGPD.

L'Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades Personals (en endavant, la EIPD) és una eina que permet avaluar de manera anticipada quins són els potencials riscos als quals estan exposats les dades personals en funció de les activitats de tractament que es duen a terme amb els mateixos. L'anàlisi de riscos per a un determinat tractament permet identificar els riscos que es plantegen  sobre les dades dels interessats i establir una resposta adoptant les salvaguardes necessàries per reduir-los fins a un nivell de risc acceptable.

EL GRUP AFOROS T'OFERIM:

Descriure el cicle de vida de les dades: Descripció detallada del cicle de vida i del flux de dades en el tractament. Identificació de les dades tractades, intervinents, tercers, sistemes implicats i qualsevol element rellevant que participi en l'activitat de tractament.

Analitzar la necessitat i proporcionalitat del tractament: Anàlisi de la base de legitimació, la finalitat i la necessitat i proporcionalitat del tractament que es pretenen dur a terme.

Identificar amenaces i riscos: Identificació de les amenaces i riscos potencials als que estan exposats les activitats de tractament.

Avaluar els riscos: Avaluació de la probabilitat i l'impacte que es materialitzin els riscos als quals està exposada l'organització.

Tractar els riscos 
: Resposta davant els riscos identificats amb l'objectiu de minimitzar la probabilitat i l'impacte que aquests es materialitzin fins a un nivell de risc acceptable que permet garantir els drets i llibertats de les persones físiques.

Pla d'acció i conclusions: Informe de conclusions de la EIPD on es documenti el resultat obtingut juntament amb el pla d'acció que inclogui les mesures de control a implantar per gestionar els riscos identificats i poder garantir els drets i llibertats de les persones físiques i, si escau, el resultat de la consulta prèvia a l'autoritat de control a què es refereix l'article 36 del RGPD.

          Des de l'any 2010, la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social ve encomanant a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball la gestió del servei de la Seguretat Social va treure una eina denominada Prevenció -10.
              
Aquest projecte es va posar en marxa amb l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012 com un servei públic d'assessorament a l'empresari de fins a 24 treballadors en l'organització de les seves activitats preventives. L'actual Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020, amb caràcter general
            
El 23 de Març de 2010, després de la publicació al BOE del RD 337/2010, va quedar modificada la normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, ampliant a empreses de fins a deu treballadors, l'opció que l'empresari pogués assumir personalment la modalitat preventiva, sempre que:
   
.- desenvolupés de forma habitual la seva activitat en el centre de treball de la seva empresa.
   
.- disposés de la capacitat necessària, segons els riscos laborals als quals estiguin exposats els seus treballadors i la perillositat de les activitats que hagin de realitzar.
En el mateix RD 337/2010, ja van quedar exemptes d'auditoria legal, les empreses que encara gestionant la prevenció de riscos amb mitjans propis (Assumpció per l'Empresari o Treballadors Designats)
En aquest context, per aprofitar al màxim el potencial de l'aplicació Prevencion10.es i partint de l'experiència adquirida pel GRUP AFOROS al llarg d'aquests anys, s'ha renovat per tal d'arribar a les empreses que encara no la coneixen i d'ampliar les prestacions a les empreses usuàries.
  
Ajudant al petit empresari a Gestionar l'activitat preventiva, amb mitjans propis, en les empreses de fins a 25 treballadors d'acord amb normativa vigent.
 
Facilitar el compliment en matèria de coordinació d'activitats empresarials als treballadors autònoms sense empleats al seu càrrec. Estalviant una important suma en aquesta matèria
Àrees d'activitat
• Oficines (agències, assegurances, administradors, bancs, operadors, consultories, etc ..)
• Floristeria (comerç al menor de plantes, llavors, fertilitzants)
• Botigues de venda d'animals de companyia i aliments per als mateixos
• Tintoreries
• Joguines
• Botigues de peces de vestir
• Cafeteries, bars i restaurants
• Pubs, tavernes, bars de copes (excloses discoteques)
• Càtering (provisió de menjars preparats per a esdeveniments)
• Botigues de llibres
• Botigues de fruites i hortalisses
• Botigues d'equips d'àudio i vídeo
• Botigues de diaris i articles de papereria
• Botigues de productes farmacèutics en establiments especialitzats
• Botigues de gravacions de música i vídeo
• Botigues d'articles esportius
• Cura diürn de nens
• Botigues d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics
• Botigues d'equips de telecomunicacions
• Botigues de material fotogràfic i òptic, souvenirs, segells i monedes
• Carnisseries, xarcuteries i polleries
• Galeries d'art
• Òptiques (exclòs el tallat de lents)
• Herbolaris (comerç al detall d'altres productes alimentaris)
• Botigues d'animals (comerç al detall d'animals de companyia)
• Perfumeries (comerç al detall de productes cosmètics i higiènics)
• Drogueries (comerç al detall d'articles de neteja)
• Ferreteries
• Sabateries
• Rellotgeries i joieries (exclosos tallers)
• Botigues de dolços i llaminadures
• Estancs
• Botigues de begudes
• Botigues d'electrodomèstics
• Forns i pastisseries
Que optin per la modalitat organitzativa en matèria de prevenció de riscos laborals de:
• Assumpció per l'empresari:
• Empreses amb més d'un centre de treball, fins a 10 treballadors.
• Empreses amb un centre de treball, fins a 25 treballadors (LLEI 14/2013, art 39).
• Designació d'un treballador

És un procés mitjançant el qual es recopila la informació sobre determinats processos d'una empresa. L'auditoria consisteix en la revisió i verificació dels documents i processos que s'auditen. Perquè la informació d'aquest procés sigui fiable, ha d'integrar elements formals en el procés. Aquests elements inclouen aplicació de criteris, i principis de valoració uniformes.
    

Orígens

    
L'auditoria sorgeix com una necessitat davant el desenvolupament econòmic, i apareix amb un sol objectiu, el de transparentar l'informació. Si en ocasions ens sembla una mica complicada, és perquè canvia, evoluciona al costat de la societat.


    
Auditor

    
És el professional que verifica les dades, els quals han de correspondre amb l'activitat que l'empresa desenvolupa. L'auditor ha de ser algú qualificat, perquè faci servir tècniques de revisió i verificació òptimes.
    

És important per a una empresa?

    
És molt important, ja que serveix per demostrar que l'empresa ha fet servir eficientment els seus recursos i també li permet identificar errors en els processos d'una organització, i així prendre mesures a temps.