Política de privacitat

      

El Responsable del tractament de les dades recaptats a través d'aquest Lloc Web és Aforos de Formació i Ocupació de Catunya SCP amb domicili  C / Tarragona Nº 27 25005 Lleida i correu electrònic de contacte lopd@aforos.cat. Les dades personals facilitades a Aforos de Formació i Ocupació de Catunya scp a través d'aquesta pàgina web es fonamenten en la base jurídica de l’última modificació del 30 de juliol de 2018 en matèria de protecció de dades, Article 5. Dret d'informació en la recollida de dades i en l'article 6. Apartat 1. Consentiment de l'afectat. Per la qual cosa informem als usuaris que:
  1.- Les dades recollides en el qüestionari es faran servir per atendre les sol·licituds d'informació i / o consultes efectuades pel propi usuari. La base jurídica del tractament és el consentiment facilitat pel mateix usuari. I les dades tractats amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstes.


2.- Mantindré informat al Usuario, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats que disposa  Aforos de Formació i Ocupació de Catunya SCP. La base jurídica del tractament és l'habilitació legal prevista en l'article 21.2 de la Llei 34/2002 sobre comerç electrònic i el consentiment facilitat per l'usuari. Les dades tractats amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'Usuari retiri el seu consentiment o s'oposi al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si el Usuari no consenteix el tractament de la seva informació amb aquesta finalitat, no haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte en el formulari corresponent.


3.- Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació comercial formalitzada per la subscripció de productes i / o serveis a través d'aquesta Web. Per poder prestar determinats serveis que requereixin conèixer la ubicació física del usuari en territori espanyol, s'ha de procedir a la geolocalització del mateix.
Responsable del fitxer, i encarregats del tractament.- Article 12. Accés a la informació per compte de tercers

   Els serveis de subscripció per correu electrònic impliquen que les dades introduïdes siguin transferides als servidors de formació, suposant una transferència de dades que el usuari consenti expressament amb l'acceptació d'aquesta política de privacitat. . Les dades seran comunicades, en cas de que existeixi una relació comercial amb el usuari, als següents destinataris tercers: Administracions Públiques i Tributs per al compliment de les obligacions legals.
   A més, podran comunicar-se a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica en línia, gestoria, comptabilitat, auditoria, advocats i entitats bancàries. A els quals s'ha exigit  aquests encarregats de tractament el compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades, regulades mitjançant un contracte, establint-se expressament que el responsable del tractament només tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament, que no els aplicarà o utilitzarà amb finalitat diferent al que figura en aquest contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones

  Exercici de drets ARCO: Article 16. Dret de rectificació i cancel·lació.


1. Aforos de Formació i Ocupació de Catunya SCP tindrà la obligació de fer efectiu el dret de rectificació o cancel·lació de l'interessat en el termini de deu dies.


2. Seran rectificats o cancel·lats, en el seu cas, les dades de caràcter personal que El tractament no s'ajusta a allò disposat en la present Llei i, en particular, quan  les dades resulten inexactes o incompletes.


3. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se solament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció de aquestes. Complert el citat termini haurà de procedir a la supressió.


4. Per rectificar o cancel·la les dades,  han d’estar comunicades prèviament per el usuari, al correu electrònic lopd@aforos.cat o bé mitjançant escrit dirigit a C / Tarragona Nº 27 25005 Lleida., Aforos de Formació i Ocupació de Catalunya SCP ha de notificar la rectificació o cancel·lació efectuada a qui ha estat comunicat.

5. Els dades de caràcter personal han de ser conservats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, en el seu cas, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable de la tracta de dades  i l'interessat.

6. Vostè és responsable de la veracitat de les dades personals que ens facilita, davant del que Aforos de Formació i Ocupació de Catunya SCP no assumeix cap responsabilitat en cas d'inexactitud o falsedat. Es presumeix que les dades han estat introduïdes correctament.

 

Mesures de Seguretat.-

  Aforos de Formació i Ocupació de Catalunya SCP responsable de la web www.aforos.cat informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de la informació emmagatzemada i els riscos a què estan exposats, ja provenen de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'Art. 9 de la LOPD.
  Així mateix, Aforos de Formació i Ocupació de Catalunya SCP ha establert mesures addicionals en ordre per reforçar la confidencialitat i integritat de les seves dades personals atenent contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de la informació.

Exclusió de responsabilitat.


  La utilització dels conjunts de dades que es realitzarà per part dels encarregats del tractament és sota la seva pròpia compte i risc, corresponent-los exclusivament als que responguin davant tercers per danys que es derivin d'ella.
Aforos de Formació i ocupació de Catalunya SCP no serà responsable de forma directa sobre l'ús que realitzen els encarregats de dades contractats, per al funcionament habitual en qüestions legals, sent els únics responsables de l'ús que es donen posteriorment a les dades cedides ( error o omissió contingut en ells), els quals estan sotmesos a la normativa aplicable sobre la reutilització de dades inclòs el règim sancionador previst en ella.